NOTÁRSKY ÚRAD JUDR. ANNA PČOLOVÁ
Notársky úrad JUDr. Anny Pčolovej je v Trenčíne na adrese 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136, čo je budova BIBO2 na ulici Horný Šianec pri Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity, neďaleko od pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s. nachádzajúcej sa v Trenčíne na námestí sv. Anny.
 

JUDr. Anna Pčolová zamestnáva dvoch pracovníkov. Chod úradu a služby pre klientov zabezpečujú Ing. Vladimír Pčola, Bc. Daša Ševčíková. 

 

obrazok

KDE NÁS NÁJDETE

Úradné hodiny:
Po - Pia od 9,00 do 15,00 hod.

 

POTREBUJETE PORADIŤ?

STE ÚČASTNÍKOM DEDIČSKÉHO KONANIA?

 

V prípade úmrtia človeka vedie notár, na základe poverenia príslušného súdu, konanie o dedičstve. Notár pripravuje všetky potrebné podklady a vydáva osvedčenie o dedičstve. Úkony notára v konaní o dedičstve sa považujú za úkony súdu. Notára si v dedičskom konaní nemožno zvoliť, ani notár pridelenie konkrétnej veci nemôže ovplyvniť. Veci sa notárom prideľujú podľa vopred stanoveného kľúča. Je to z dôvodu nestrannosti a objektivity súdneho rozhodovania.
Konanie o dedičstve začína spravidla na základe úmrtného listu, ktorý zašle matrika príslušnému súdu. Súd následne poverí vybraného notára, ktorý už ďalej vykonáva všetky potrebné úkony v konaní. Medzi prvé úkony patrí predvolanie osoby, ktorá je v oznámení o úmrtí uvedená ako žiadateľ o pohrebné (postarala o pohreb poručiteľa) na spísanie zápisnice o predbežnom vyšetrení.
V rámci predbežného vyšetrenia sa zisťuje okruh dedičov, údaje o majetku poručiteľa a  prípadných jeho dlhov a zistenia, či netreba urobiť aj neodkladné úkony  v rámci konania o dedičstve (zapečatenie príbytku, úschova cenností a pod.). Pre účely predbežného vyšetrenia postačí, ak sa dostaví len jeden z pozostalých s potrebnými dokladmi a adresami najbližších príbuzných zomretého.
Údaje potrebné pre vysporiadanie dedičstva získava notár jednak od účastníkov konania o dedičstve a jednak z jemu prístupných databáz, nakoľko notár má pri výkone notárskej činnosti postavenie verejného činiteľa a vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Po získaní všetkých potrebných údajoch o aktívach a pasívach poručiteľovho majetku predvolá notár účastníkov konania o dedičstve na prejednanie dedečstva.
V prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov, vydá notár osvedčenie o dedičstve. Osvedčenie o dedičstve obsahuje označenie súdneho komisára, označenie dedičskej veci, označenie účastníkov a ich zástupcov, vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa, obsah osvedčovanej skutočnosti, ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku, údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch, ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia, poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve, miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve, odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.


Ako možno urýchliť dedičské konanie?

Príprava podkladov k prejednaniu dedičstva spravidla zahŕňa dopyty na množstvo inštitúcií ako sú banky, depozitáre cenných papierov, katastre nehnuteľností, databázy fyzických osôb, databázy motorových vozidiel a pod. Odpovede prídu niekedy obratom, niekedy to trvá dlhšie. Notár má pritom rozpracovaných desiatky a desiatky spisov. Počet pracovníkov notárskeho úradu je obmedzený, notár si môže dovoliť len toľko pracovníkov, koľko dokáže zaplatiť. Naviac nás zdržiavajú dopyty účastníkov na stav a termíny konania. Pokiaľ nemáte informácie, ktoré sme si od Vás vyžiadali a výslovne odsúhlasili telefonický kontakt, nevolajte do notárskeho úradu, nakoľko z dôvodu ochrany osobných údajov nemožno telefonicky žiadne informácie o obsahu spisu podávať.  Na prejednanie dedičstva bude každý účastník predvolaný, na súčinnosť bude písomne vyzvaný a je nutná písomná odpoveď, vlastnoručne podpísaná a originál listiny (odpovede) doručený k rukám notára ( najlepšie poštou na adresu notárskeho úradu). 

 

NOTÁRSKOU ČINNOSŤOU JE:

 

a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
(notárska zápisnica, závet, listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva podľa osobitného predpisu)
b) osvedčovanie právne významných skutočností
(osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie  listiny , osvedčenie o pravosti podpisu na listine, osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, osvedčenie o protestácii zmeniek, osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, osvedčenie o tom, že je niekto nažive, osvedčenie o vyhlásení o vydržaní, osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom, osvedčenie o iných skutočnostiach)
c) konanie vo veciach notárskych úschov
(úschova listiny, úschova peňazí, úschova hnuteľnej veci)
d) konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
(Notársky centrálny register určených právnických osôb, Notársky centrálny register závetov, Notársky centrálny register záložných práv, Notársky centrálny register dražieb, Notársky centrálny register listín )
e) činnosť osvedčujúcej osoby

Bližšie k niektorým činnostiam notára v sekcii „Ponúkané služby