Opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19

Z dôvodu zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 
1) Notársky úrad je pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime.
Poznámka: 
Vybavujeme prednostne predvolané veci a zákazky, ktoré je možné vybaviť bez osobného kontaktu, resp. s minimálnym kontaktom (odovzdanie vypracovaných dokumentov vo dverách notárskeho úradu). Jedná sa o zákazky dohovorené telefonicky alebo cez e-mail.

2) Zavádzame vyplnenie Zápisnice o predbežnom vyšetrení formou telefonického pohovoru
Poznámka:
Notárka po pridelení spisu (Okresný súd poverí notárku vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi) začína konať vo veci spravidla oslovením osoby uvedenej v oznámení o úmrtí ako žiadateľ o pohrebné. Túto osobu predvolá za účelom spísania Zápisnice o predbežnom vyšetrení.

Z dôvodu zabránenia osobnému kontaktu v prípadoch, kedy to nie je nevyhnutné, pristupujeme k vypĺňaniu Zápisnice o predbežnom vyšetrení formou telefonického pohovoru. Preto namiesto predvolania k osobnej účasti na spísaní Zápisnice o prebežnom vyšetrení na notárskom úrade (na konkrétny deň a hodinu), rozposielame predvolanie na predbežné vyšetrenie, ktorého účelom je informovať predvolaného o tom,
  • na aké telefónne číslo (zriadená odkazová schránka) treba oznámiť notárke telefónny kontakt na seba ako predvolaného vo veci 
  • aké informácie potrebuje notárka s predvolaným telefonicky prebrať ( získať, overiť si ich, resp. ich doplniť a upresniť), keď mu notárka, alebo ňou poverený pracovník notárskeho úradu zatelefonuje 
  • o tom, že pohovor slúži predovšetkým na overenie a doplnenie údajov, nakoľko väčšinu informácií si notárka  zaobstaráva z registrov, ktoré má (ako orgán verejnej moci) sprístupnené a teda nie je nutné, aby tieto informácie prácne získaval predvolaný (za účelom poskytnutia týchto informácií notárke)
Predvolanie (zasielané poštou predvolanému) vyzerá nasledovne:

JUDr. Anna Pčolová, notárka

Notársky úrad Trenčín, 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136

tel. 032/6401244, e-mail: anna.pcolova@notar.sk

Na všetkých podaniach uveďte spisovú značku : D not ??/2020

P r e d v o l a n i e

na predbežné vyšetrenie

Vo veci zistenia okruhu dedičov, zistenia majetku poručiteľa a jeho prípadných dlhov a zistenia, či treba urobiť aj neodkladné úkony v rámci konania o dedičstve po poručiteľovi(ke): ???, naposledy bytom: ??? ktorý(á) zomrel(a): ??? zatelefonujte na číslo: 0902 681099 a v odkazovej schránke zanechajte odkaz, v ktorom uveďte meno poručiteľa a svoje telefónne číslo a my zavoláme na Vami uvedené telefónne číslo (v dopoludňajších hodinách v niektorý pracovný deň po získaní Vášho odkazu ), aby sme formou telefonického pohovoru vyplnili Zápisnicu o predbežnom vyšetrení. Upozorňujeme, že väčšinu nižšie uvedených údajov zistí notár, ako orgán verejnej moci, lustráciou v registri fyzických osôb, lustráciou v registri bánk, lustráciou v katastri nehnuteľností SR, lustráciou v registri exekúcií, lustráciou v registri závetov a pod. Pri komunikácii s Vami potrebujeme len opraviť prípadné chyby alebo nepresnosti registrov a doplniť údaje, ktoré v registroch notár nenájde. Preto nie je nutné, aby Ste nižšie uvedené údaje, ak ich nemáte, zisťovali. Zápisnica o predbežnom vyšetrení, kvôli ktorej Vás budeme kontaktovať, obsahuje nasledovné údaje:

1. Meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko manžela(ky), pri manželke tiež uviesť, či očakáva narodenie dieťaťa a jej rodné meno. Keď manžel(ka) zomrel(a), treba uviesť dátum smrti.

2.  Mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy narodenia a bydliská detí poručiteľa (aj osvojených). Uveďte aj deti zomretého(ej), ktoré nepochádzajú z manželstva. Pokiaľ niektoré dieťa zomrelo a zanechalo potomkov, uveďte týchto.
3. 
Ak by ako dedičia prichádzali do úvahy rodičia zomretého(ej), tak meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko rodičov zomretého (aj osvojiteľov).
4. 
Ak by ako dedičia prichádzali do úvahy spolu žijúce osoby, tak meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko spolu žijúcich osôb. Spolu žijúcimi osobami sa tu rozumejú osoby, ktoré žili so zomretým(ou) najmenej počas jedného roka pred jeho(jej) smrťou v spoločnej domácnosti a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť (napr. družka zomretého), alebo o spoločnú domácnosť sa síce nestarali, no boli na poručiteľa výživou odkázané (napr. chovanec zomretého).
5. 
Ak by ako dedičia prichádzali do úvahy súrodenci zomrelého, tak meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko súrodencov zomretého(ej).
6. Či existuje závet a kde sa nachádza.
 
7. 
Či je tu dedičstvo a aké:

a/ nehnuteľnosti (označenie, v ktorom katastrálnom území ležia, podiel)
b/ zariadenie bytu, šatstvo, bielizeň a obuv
c/ hotovosť (s uvedením jej výšky)
d/ vklady s uvedením stavu a údajov (účet, vkladná knižka, číslo, peňažný ústav)

e/ pohľadávky (s uvedením výšky a adresy dlžníka)

f/ členské podiely (v bytových družstvách, v poľnohospodárskych družstvách)

g/ iný majetok (motorové vozidlo, cenné papiere, akcie, podielové listy, stavebné sporenie, zbierky, originály obrazov, poľovnícke zbrane, šperky, hospodársky inventár, zásoby, elektrické spotrebiče a pod.)

9. Dlhy zomretého(ej) a celková výška trov na pohreb (pri dlhoch výšku, dôvod a presné adresy veriteľov), pohrebné trovy, kto sa postaral o pohreb.

10. Či a ktoré opatrovníctvo zomretý(á) zastával(a). Ak opatrovníctvo zomretý(á) zastával(a), uveďte kto by mal byť ustanovený za opatrovníka detí alebo dedičov zomretého (ej) s uvedením mena a presnej adresy.