PONÚKANÉ SLUŽBY

Notárska zápisnica

 
Zákon dáva občanom prostredníctvom notárov možnosť uzatvárať stabilné, bezpečné a  vymožiteľné právne vzťahy. Notár je štátom určená osoba na vykonávanie notárskej činnosti. Svojím postavením dbá o istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín, ktorý spisuje účastníkom na základe ich žiadosti notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, osvedčeniach a iných právnych úkonoch. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle. Práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu sú rovnocenne zabezpečené. Notár obhajuje práva všetkých účastníkov, čo potvrdzuje svojím podpisom na notárskej zápisnici. Notár ako štátom určená osoba spisuje notárske zápisnice, ktoré sú verejnými listinami a majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené. Notárska zápisnica môže byť priamo vykonateľná. Účastníci si pri spisovaní notárskej zápisnice môžu dohodnúť, že v prípade neplnenia záväzkov dohodnutých v notárskej zápisnici bude notárska zápisnica priamo vykonateľná – bude slúžiť ako exekučný titul. Tým sa predíde finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu, nakoľko notárska zápisnica je v tomto prípade rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

Závet, listina o vydedení
 

Ponúkame právne poradenstvo spojené so spísaním závetu, listiny o vydedení, vyhlásením o voľbe rozhodného práva, rozdelením majetku medzi dedičov ako aj o výhodách a nevýhodách s tým spojených. Notár uloží listinu v Notárskom centrálnom registri závetov (zabráni sa tak ich strate, zničeniu a zaistí sa, že sa pri prejednaní dedičstva objavia).
Poznáme dedenie zo zákona, závetu, alebo z obidvoch dôvodov. Závet (testament) je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak závet spisuje notár, bude táto obsahovať všetky náležitosti, či už formálne alebo materiálne, ktoré ukladá zákon pre jej platnosť. Je to i určitou ochranou pred prípadným napadnutím listiny potomkami na súde. Závet spísaný u notára sa nemôže stratiť a pri prejednaní dedičstva sa predloží príslušnému notárovi, pretože je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza), v ktorom sa vždy pri prejednaní dedičstva vykonáva lustrácia. Spísaním listiny o vydedení môže poručiteľ, v zákonom dovolených prípadoch, vylúčiť neopomenuteľných dedičov z dedenia. Potomkovia, ktorí sú vydedení, nestávajú sa dedičmi a nevstupujú do dedičskoprávnych vzťahov. Právne dôvody vydedenia určuje zákon a notár dbá o správnu formuláciu a vysvetlenie problému spisovateľovi závetu. Ak listina neobsahuje všetky stanovené formálne náležitosti, je neplatná. Takisto je neplatná, ak neobsahuje i materiálne náležitosti, ktoré musí spĺňať. Preto je najlepšie obrátiť sa na notára, ktorý vám poradí a spíše listinu o vydedení vo forme notárskej zápisnice, ktorú následne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

Prevod  nehnuteľností, vecné bremená
 

Ponúkame prípravu listín a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva alebo vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Netreba ísť na kataster, kupovať kolky, ušetríte správne poplatky o viac ako 50%, lehota pre kataster na povolenie vkladu zo zmluvy spísanej notárom je max. 20 dní. Notár je odborníkom na právo nehnuteľností a zaručuje profesionálnu úroveň pre vyhotovenie  zmlúv a podkladov k prevodu nehnuteľností. Notár môže zabezpečiť istenie finančných prostriedkov prostredníctvom notárskej úschovy tak, aby kúpna cena bola predávajúcemu vyplatená až potom, ako bude nehnuteľnosť zapísaná v katastri na nového vlastníka. Notár za zmluvu v plnej miere zodpovedá. V prípade elektronického podania návrhu na vklad do katastra zákon umožňuje znížiť správny poplatok z zo 66 EUR na 18 EUR.

Osvedčovanie právne významných skutočností


Overenie fotokópie
 
Pri tomto druhu činnosti notár osvedčuje správnosť odpisu (fotokópie) listiny s originálom alebo s osvedčeným odpisom listiny. Úlohou notára pritom nie je posúdenie správnosti údajov uvedených v listine, ale len osvedčenie skutočnosti, že sa kópia listiny, ktorú overuje, zhoduje s originálom. Týmto úkonom si môžete originál listiny uschovať a ochrániť pred opotrebovaním, stratou, prípadne zničením a používať osvedčenú fotokópiu. Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky. Takáto osvedčená kópia listiny je plnohodnotnou náhradou originálu, použiteľnou na právne úkony v bežnom styku so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, bankami a inými inštitúciami. Notár môže overiť takmer všetky listiny, ktorých obsah vie posúdiť, na rozdiel od obcí (matrika), ktorých možnosť overovať listiny je značne obmedzená (napr. listiny vo vzťahu k cudzine, občianske preukazy, geometrické plány a pod.) Notár môže overiť aj listiny, ktoré majú byť použité v zahraničí. Takto overené listiny je potom jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením). Listina, ktorá má byť použitá v zahraničí, musí byť overená len notárom, resp. notárskym kandidátom. Nie je postačujúce, aby takúto listinu overil poverený zamestnanec notára. V prípade ak chcete listinu použiť v zahraničí a potrebujete jej úradný preklad, odporúčame vám, aby ste si originál listiny nechali najprv úradne overiť a až takto overenú listinu odovzdali prekladateľovi.

Overenie podpisu
 
Pri osvedčení podpisu na listine notár overuje totožnosť účastníka, ktorý listinu podpísal, resp. uznal podpis za svoj vlastný. Účelom overenia pravosti podpisu je overenie totožnosti účastníka tak, aby nemohlo dôjsť k zámene a osoba, ktorá listinu podpísala, bola jednoznačne identifikovateľná. Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá je verejnou listinou. Výhodou overenia podpisu u notára je evidovanie každého podpisu v Centrálnom registri osvedčených podpisov vedenom Notárskou komorou SR, ktorý je prístupný na internete na stránke Notárskej komory SR a ktokoľvek po zadaní potrebných údajov si môže overiť, či podpis bol skutočne u daného notára overený. Podpis overený na obci (matrika) sa týmto spôsobom skontrolovať nedá. Notár môže overovať podpisy aj na listinách so vzťahom k zahraničiu. Následne je takto overenú listinu jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením). Pri overení podpisu sa osoba, ktorej podpis sa overuje, musí pred notárom (resp. povereným pracovníkom notára) podpísať alebo podpis uznať za svoj vlastný. Z toho vyplýva, že každý, kto chce overiť podpis, sa musí k notárovi dostaviť osobne s preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Vo výnimočných prípadoch sa po vzájomnej dohode môže notár dostaviť ku klientovi (napr. domov, do nemocnice alebo do sídla firmy).

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
 

Ponúkame  kompletné právne poradenstvo vo veciach vydržania vlastníckeho práva. V prípade, ak budú splnené podmienky na vydržanie vlastníckeho práva, spíše notár osvedčujúcu notársku zápisnicu. Podáme návrh na záznam vydržania v katastri nehnuteľností.
Vydržanie je osobitým originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Na základe oprávnenej, dlhodobej a nepretržitej držby zákon dáva oprávnenému držiteľovi, ktorý vec užíva v presvedčení, že mu patrí, možnosť vydržať určitú nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec. Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Osvedčenie vyhlásenia sa musí urobiť do notárskej zápisnice, na základe ktorej vykoná okresný úrad, katastrálny odbor záznam do katastra nehnuteľností.
 


Pozemkové spoločenstvá a urbariáty
 

Ponúkame kompletné právne poradenstvo vo veci pozemkových spoločenstiev. Zúčastníme sa schôdze vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve a pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu jej priebeh. Pripravíme zmluvu o spoločenstve ako aj všetky ostatné listiny potrebné k priebehu zhromaždenia a následnej registrácii pozemkového spoločenstva.
Pozemkové spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
O založení spoločenstva, ktorým sa mimo iné myslí spoločná nehnuteľnosť a spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť a o voľbe členov orgánov takéhoto spoločenstva sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.


 

Záložné právo
 

Ponúkame kompletné právne poradenstvo vo veciach záložného práva. Pripravíme vám zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice, resp. na základe zmluvy o zriadení záložného práva vypracovanej bankou a pod. vykonáme registráciu v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp).
Občiansky zákonník stanovuje, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp), ak tento zákon neustanovuje inak. To teda znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, môže záložné právo vzniknúť iba registráciou v registri. V praxi sa najčastejšie stretávame s registráciou záložných práv k hnuteľným veciam, k pohľadávkam alebo právam spojeným s obchodným podielom v obchodnej spoločnosti. Žiadosť o registráciu záložného práva podáva priamo u ktoréhokoľvek notára na základe písomnej zmluvy záložca, resp. záložný veriteľ. Záložnú zmluvu je možné spísať aj formou notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a ako taká je silným dôkazným prostriedkom v prípade sporu. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil. Notár zaregistruje v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby záložné právo, zmenu údajov záložného práva, začatie výkonu záložného práva alebo výmaz záložného práva. Notársky centrálny register záložných práv je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR „www.notar.sk“.


 

Notárska úschova
 

Notár môže vziať do úschovy závet, rôzne ďalšie listiny a peniaze. Najčastejšie sa v praxi využíva notárska úschova peňazí pri prevode nehnuteľností. Zloženie peňazí do notárskej úschovy predstavuje jeden z najbezpečnejších spôsobov úhrady kúpnej ceny. Predávajúci má istotu, že kúpna cena existuje a v prípade splnenia podmienok mu bude vyplatená a kupujúci neriskuje, že vyplatí kúpnu cenu predtým, než budú stanovené podmienky splnené. Notárska úschova je poistkou pre všetky zmluvné strany. Notárska úschova sa okrem prevodov nehnuteľností využíva aj pri úschove vzácnych alebo dôverných listín. Notárska úschova je chránená pred prípadnou exekúciou na osobu, ktorá zložila peniaze do úschovy. Exekútor nemôže zablokovať účet notárskej úschovy ani nijako zaviazať notára, aby mu peniaze z úschovy odovzdal. V európskych krajinách je prevod kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy postupom, bez ktorého si kúpu alebo predaj nehnuteľnosti nevedia predstaviť.


 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov  
 

Ponúkame právne poradenstvo vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice alebo dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.
V bezpodielovom spoluvlastníctve je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí špecifikovaných v zákone (vecí získaných darom alebo dedičstvom, vecí ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, a pod.). Manželia si môžu dohodou upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva určený zákonom buď tak, že ho rozšíria, alebo, že ho zúžia. Rozšírenie znamená, že do BSM budú na základe dohody o rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. K zúženiu BSM je namieste pristúpiť napr. vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z manželov. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. Podmienkou platnosti dohody je jej uzavretie vo forme notárskej zápisnice.


 

Založenie obchodnej spoločnosti
 

Ponúkame právne poradenstvo k založeniu obchodnej spoločnosti, vypracovanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy a všetkých listín potrebných na získanie živnostenského oprávnenia a zápisu obchodnej spoločnosti do Obchodného registra.
Založenie obchodnej spoločnosti či družstva je komplikovaný právny proces, ktorého právna úprava podlieha častým zmenám. K začatiu podnikania je potrebné určiť názov spoločnosti, sídlo, predmety podnikania, vypracovať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, určiť výšku základného imania, upraviť vzťahy medzi spoločníkmi, vymenovať konateľov spoločnosti a urobiť mnoho ďalších úkonov. Notár vám pri založení obchodnej spoločnosti ušetrí množstvo času, energie a peňazí a zároveň predídete problémom a sporom v budúcnosti.


 

Zmeny v obchodnej spoločnosti
 

Zmena obchodného mena spoločnosti, sídla spoločnosti, rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania, zníženie alebo zvýšenie základného imania, zmeny v spoločníkoch, zmeny v orgánoch spoločnosti, zmena právnej formy obchodnej spoločnosti, Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti a pod.
Ponúkame kompletné služby od právneho poradenstva, spísania listín, až po zápis zmien.
Niektoré zmeny v obchodnej spoločnosti je možné vykonať len so súčinnosťou notára, ktorý musí osvedčiť priebeh valného zhromaždenia do notárskej zápisnice.


 

Ukončenie podnikania obchodnej spoločnosti
 

Ponúkame právne poradenstvo potrebné k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou, vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodne o zrušení spoločnosti likvidáciou a menovaní likvidátora a všetkých potrebných listín, vrátane návrhu na vstup do likvidácie a návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
V prípade ak imanie obchodnej spoločnosti nenadobúda právny nástupca, alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak, pred zánikom právnickej osoby musí prebehnúť jej likvidácia. Účelom likvidácie je sumarizácia majetku spoločnosti, úhrada záväzkov veriteľom a rozdelenie prípadného likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Po ukončení likvidácie môže byť podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.


 

Výpis z obchodného registra
 

U notára môžete požiadať o vyhotovenie výpisu z Obchodného registra SR. Takto vydaný výpis je verejnou listinou a je rovnocenný výpisu, ktorý vydávajú registrové súdy.

 

Okamžite dostupné listiny na celom Slovensku
 

Technické vybavenie notárskych úradov umožňuje, aby na žiadosť účastníka notár zabezpečil uloženie prvopisu listiny v elektronickej podobe v registri listín (NCRls). Následne môže každý notár na území Slovenskej republiky vydať z registra listín osvedčený odpis takejto listiny za podmienok a osobe, ktoré určí žiadateľ o registráciu.