Prijímatelia 2% dane na rok 2020

Žiadateľ o zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb musí preukázať notárovi splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. d), e), g) a h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). Jedná sa o nasledovné podmienky:

1) žiadateľ je právnickou osobou uvedenou v ZDP /§50, odsek 4/, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v ZDP /§50, odsek 5/ (zriaďovacia listina v platnom znení + príp. iná listina s uvedením predmetu činnosti)

2) žiadateľ vznikol v roku 2018 alebo skôr (zriaďovacia listina v platnom znení)

3) žiadateľ nemá nedoplatok na povinnom poistnom (notár ako orgán verejnej moci si  sám vyžiada potvrdenia od SP, príp. ZP)

4) žiadateľ preukáže, že má zriadený účet v banke (potvrdenie nie staršie ako 30 dní)

5) osoba zastupujúca žiadateľa preukáže, že je štatutárom žiadateľa (zriaďovacia listina, príp. iná listina - zápisnica) a preukáže sa platným dokladom totožnosti (OP, Pas)

UPOZORNENIE:

Existenciu organizácie, správnosť IČO a iné relevantné údaje pre zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb preveruje notár výpisom z registra (zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii...), t.č. Register právnických osôb a podnikateľov.

Podľa ustanovení zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií...  subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky právnickým osobám, ktoré si nesplnili povinnosti podľa tohto zákona ( zapísať do registra údaje definované týmto zákonom). Napríklad  podľa §6 ods. 1) písm.b) zákona č. 346/2018 Z.z. subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa §3 ods.2 písm.d).