Register vybraných právnických osôb (2%)

Pri žiadateľovi o zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb musí notár preveriť splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. d), e), g) a h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). Jedná sa o nasledovné podmienky:

1) žiadateľ je právnickou osobou uvedenou v ZDP /§50, odsek 4/, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v ZDP /§50, odsek 5/ (činnosti uvedené v Registri právnických osôb pri žiadateľovi, alebo činnosti uvedené v zriaďovacej listine, príp. inak nazvanej listine  žiadateľa)

2) žiadateľ vznikol v roku 2019 alebo skôr (zriaďovacia listina v platnom znení)

3) žiadateľ nemá nedoplatok na povinnom poistnom (notár ako orgán verejnej moci si  sám vyžiada potvrdenia od SP, príp. ZP)

4) žiadateľ  má zriadený účet v banke ( preukazuje žiadateľ potvrdením nie starším ako 30 dní)

5) osoba zastupujúca žiadateľa ( osoba uvedená ako štatutárny orgán v Registri právnických osôb a podnikateľov ) sa preukáže platným dokladom totožnosti (OP, Pas)

UPOZORNENIE:

Názov organizácie, IČO a iné relevantné údaje pre zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb preberá notár z Odpisu z registra (zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii...), t.č. Register právnických osôb a podnikateľov.

Podľa ustanovení zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií...  subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky právnickým osobám, ktoré si nesplnili povinnosti podľa tohto zákona ( zapísať do registra údaje definované týmto zákonom). Napríklad  podľa §6 ods. 1) písm.b) zákona č. 346/2018 Z.z. subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa §3 ods.2 písm.d). Hoci je registrácia v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb nevyhnutnou podmienkou zápisu žiadateľa do zoznamu prijímateľov Finančnej správy na nasledujúci rok, neznamená ešte automaticky zápis do tohto zoznamu prijímateľov.

Dopis zaslaný klientom, ktorí
 boli v roku 2019 registrovaní notárkou do schránky na UPVS:

JUDr. Anna Pčolová, notárka, 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136, IČO: 35655054

č. telef.: 032 /6401 244, e-mail: anna.pcolova@notar.sk , www.notarskyuradtrencin.sk

Naša zn.:                                                                     Vybavuje: Ing. Pčola                                                                                   Trenčín, dňa 25.10.2020

Vec: Údaje k registrácii

Vaša organizácia bola v roku 2019 registrovaná notárkou JUDr. Annou Pčolovou do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (ďalej len „register“). Pokiaľ zvažujete registráciu aj v roku 2020, bude potrebné doručiť notárke (najlepšie dopredu, aby bolo možné pripraviť podklady k registrácii) nasledovné doklady:

  1. Potvrdenie o tom, že máte zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, nie staršie ako 30 dní.
  2. Informáciu, či sa organizácia registrovala do zoznamu prijímateľov aj v roku 2017, ak áno, tak informáciu o výške prijatých finančných prostriedkov v roku 2018 (do 3320,- EUR; od 3320,-EUR do 33000,-EUR; resp. nad 33000,-EUR).
  3. Informáciu o tom, či má (alebo mala) organizácia v roku 2020 zamestnancov, ak áno, tak informáciu o tom, v akých zdravotných poisťovniach sú poistení (notár musí preveriť predmetné zdravotné poisťovne, či tam nemá organizácia dlh ).
  4. Informáciu o tom, či sa nezmenil štatutárny orgán organizácie, resp. či sa nezmenili údaje o ňom uvedené v notárskej zápisnici osvedčujúcej vyhlásenie ... z roku 2019 (napr. číslo občianskeho preukazu, trvalý pobyt a pod.).

Po obdržaní týchto údajov môžeme prikročiť k prevereniu žiadateľa v Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach a odpise z Registra právnických osôb a podnikateľov a príprave notárskej zápisnice, ktorá je podkladom pre zaregistrovanie žiadateľa do registra a naplánovať návštevu štatutára v úrade k podpisu dokumentov.

Je v záujme organizácie pred požiadaním notára o zápis do registra si preveriť:

- správnosť údajov uvádzaných o organizácii v Registri právnických osôb a podnikateľov ( údaje o organizácii uvedené v odpise z tohto registra notár musí považovať za smerodajné ),

- či nie je organizácia dlžníkom Sociálnej poisťovne alebo niektorej Zdravotnej poisťovne ( ak notár dostane od poisťovne správu o tom, že organizácia je dlžníkom, odmietne registráciu organizácie do registra)

- či máte v Registri právnických osôb a podnikateľov uvedené správne IČO (pri organizačných zložkách je to 12 miestne číslo, ktoré ak nebude správne uvedené, nedostane organizačná zložka finančné prostriedky, hoci je registrovaná v registri)

Ďalej je potrebné sa zamyslieť nad tým, či predmet činnosti uvádzaný v Registri právnických osôb a podnikateľov odpovedá predmetu činnosti uvedenému v dokumentoch organizácie (ak nie, treba to do budúcnosti napraviť). Ide o činnosti presne vymedzené zákonom a v zmysle zákona dovoľujúce čerpanie finančných prostriedkov z 2% zaplatenej dane. Prevádzanie týchto činností organizáciou potvrdzuje štatutár vyhlásením do notárskej zápisnice.

 
S pozdravom

JUDr. Anna Pčolová, notárka