Register vybraných právnických osôb (2%)

Pri žiadateľovi o zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb musí notár preveriť splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. d), e), g) a h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). Jedná sa o nasledovné podmienky:

1) žiadateľ je právnickou osobou uvedenou v ZDP /§50, odsek 4/, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v ZDP /§50, odsek 5/ (činnosti uvedené v Registri právnických osôb pri žiadateľovi, alebo činnosti uvedené v zriaďovacej listine, príp. inak nazvanej listine  žiadateľa)

2) žiadateľ vznikol v roku 2021 alebo skôr 

3) žiadateľ nemá nedoplatok na povinnom poistnom (notár ako orgán verejnej moci si  sám vyžiada potvrdenia od SP, príp. ZP)

4) žiadateľ  má zriadený účet v banke ( notár ako orgán verejnej moci si  sám vyžiada potvrdenia od banky ). Len v prípade, že sa od poslednej registrácie zmenil účet právnickej osoby, resp. banka, musí žiadateľ priniesť potvrdenie od banky, nie staršie ako 30 dní.

5) osoba zastupujúca žiadateľa ( osoba uvedená ako štatutárny orgán v Registri právnických osôb a podnikateľov alebo štatutárom splnomocnená osoba) sa preukáže platným dokladom totožnosti (OP, Pas)

Budeme potrebovať:

  1. Informáciu o tom, či sa nezmenil štatutárny orgán organizácie, resp. či sa nezmenili údaje o ňom uvedené v notárskej zápisnici osvedčujúcej vyhlásenie ... z roku 2021 (napr. číslo občianskeho preukazu, trvalý pobyt a pod.) a či sa nezmenil predmet činnosti organizácie od poslednej registrácie.

  2. V prípade, že sa zmeni účet od poslednej registrácie - potvrdenie o účte v banke (nie staršie ako 30 dní).